لغات و اصطلاحات فنی و حرفه ای (مسابقه مدیران)

لغات و اصطلاحات فنی و حرفه ای پیشنهادی برای مسابقه مدیران برتر آزمون مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ سیستم جامع آموزشی سازمان T.C.S Training Comperhensive System شورای پژوهشی سازمان و کمیته های پژوهشی استانها Reaserch……..) شورای گسترش آموزش فنی و حرفه ای technical …