لغات و اصطلاحات فنی و حرفه ای (مسابقه مدیران)

لغات و اصطلاحات فنی و حرفه ای پیشنهادی برای مسابقه مدیران برتر

آزمون مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

سیستم جامع آموزشی سازمان T.C.S

Training Comperhensive System

شورای پژوهشی سازمان و کمیته های پژوهشی استانها Reaserch……..)
شورای گسترش آموزش فنی و حرفه ای technical & vocational training development Council
طراحی آموزشی Training Design
طرح درس Lesson Plan
فن آوری آموزشی Training  Technology
فیلم آموزشی Training Film
کارآموز Trainee
کارآموزی پودمانی Mudolar Training
کارآموزی Training
کارگاه آموزشی Training Workshop
کارگر ساده Unskilled Worker
کارگر ماهر Skilled Worker
کارگر نیمه ماهر Semiskilled Worker
کنوانسیون توسعه منابع انسانی Human resource development convention
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ILO
المپیاد جهانی مهارت فنی Wordskills Competition
متن درس Body Of Lesson
مدیر آموزشگاه Institute Manager
مدیران معین ….maniger
مدیریت در مرکز آموزشی Management in training center
مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی Inplant & Interplant training Centers
مربی Trainner
مرکز آموزش فنی و حرفه ای Technical and vovational Training Center
مرکز بین المللی آموزش فنی و حرفه ای تورین Turin) ایتالیا
مرکز تربیت مربی کرج Karj Instructor Trianing Center
مرکز آموزشی سازمان است که به منظور تربیت مربی فنی و حرفه (ITC)
مرکز توسعه آموزشهای حرفه ای اروپا Cedefop
مرکز سنجش مهارت Skill Assessment Center
مسابقات مهارت فنی ایران Iranskills Competition
منابع آموزشی Training Resources
مهارت درجه ۱: Skill level 1
مهارت درجه ۲ Skill level 2
مهارت درجه ممتاز High skills level
مهارت Skill
موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد Private Technical & Vocational Instituted …..)
نظام  دوگانه آموزشی (نظام آموزشی دوآل): Training Dual System
مدرسه حرفه ای در ایالت باواریا Bavaria
نظام آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی Uninformal Vocational & Technical Training system
نظام آموزش و پرورش Edjucation & Training System
نفر-ساعت Man- hour
هدف های آموزشی Training Objective
اینونت (شرکت سهامی برای بازآموزی و توسعه بین المللی با مسئولیت محدود Inwent
آموزش فنی و حرفه ای Technical & Vocational Training
آموزش رسمی formal
غیر رسمی nonformal
حرفه ای Vocatinonal Education
حرفه آموزی بازار کار Labour Market Training
حرفه آموزی بنگاه اقتصادی (درون بنگاهی Enterprise Training
آزمون (سنجش) مهارت (تعیین مهارت و صلاحیت فنی Skill testing
آزمون‘ ارزشیابی آموزش Evaluation Of Training
آزمون استعداد Aptitude test
آزمون شایستگی Qualification Test
استاد کار Master /Craftman
استاندارد آموزشی Training Standard
استاندارد شغلی Job Standard
استانداردهای مهارت و آموزشی Training Skill Standard
اقتصاد آموزش Training Economic
اقتصاد آموزش فنی و حرفه ای Training Economic
آموزش استاد-شاگردی Training Apprenticeship
آموزش جوار کارگاهی Interplant Training / Vestibule training)
آموزش حین کار In Plant Training
آموزش ضمن کار On-the-Job training
آموزش خودیاری فنی Self Assistant Training
آموزش در پادگان Soldiers Training
آموزش در زندان Prisoners Training
آموزش در صنایع Industerials Tarining
آموزش رسمی Formal Training
آموزش سیار Mobil Center
آموزش شغلی Job Training
آ‌موزش غیر رسمی Informal Training / nonformal
آموزش فنی و حرفه ای روستایی (طرح هجرت Technical & Vocational Training for Villagers
آموزش های علمی – کاربردی Applied Science and Technology
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد(موسسات کارآموزی آزاد Private Institutes Training
بازار کار Labour Market
بازار نیروی کار Labour Force Market
بازآموزی Retraining
برنامه درسی Curiculum
برنامه ریزی آموزشی Training planning
برنامه ریزی درسی Curiculum
بیکار Unemployment
پژوهش Reaserch
تشکل مربیان trainer assosite
تکنیسین Technicians
دهکده مهارت (مرکزآموزش عالی مهارت High Education Center
رشته Field
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور TVTO

(Technical & Vocational Training Organization

سازمان بین المللی آموزش حرفه ای (I.V.T.O International Vocational Training Organisation
گواهی نامه مهارت پایان دوره Certificate
مربی Tranner

۱) workshop = کارگاه
۲) Technical and Vocational Training Organization = سازمان آموزش فنی وحرفه ای
۳) Technical and Vocational Instructor Training Center = مرکز اموزش تربیت مربی
۴) technical skills = مهارتهای فنی
۵) equipments & tools = تجهیزات و ابزار آلات
۶) Instructor Training Center = ITC مرکز تربیت مربی
۷) Vocational Skills = مهارتهای فنی و حرفه ای
۸) training apprenticeship = کارآموزی
۹) private institutes training = آموزش موسسات خصوصی
۱۰) skill training applicants = متقاضیان آموزش مهارت
۱۱) services skills = مهارتهای خدماتی
۱۲) welding = جوشکاری
۱۳) carpentry = نجاری
۱۴) agriculture = کشاورزی
۱۵) industrial electricity = برق صنعتی
۱۶) trainees = کارآموزان
۱۷) training standard = استانداردهای اموزشی
۱۸) employ = استخدام کردن
۱۹) trainer = مربی
۲۰) Technical Vocational Research Center = مرکز تحقیقات فنی و حرفه ای
۲۱) International Labor Organization = ILO = سازمان بین المللی کار
۲۲) Training skilled workforce = آموزش نیروی کار ماهر
۲۳) National Skill Competitions = مسابقات ملی مهارت

Posted by amerifard

موسس و مدیر آموزشگاه آزاد «فناوری اطلاعات»، «صنایع چاپ» و «تکنولوژی فرهنگی» و «فناوری نرم و فرهنگی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *